ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ : Fell – Fallen – Felt – Fall
Watch video
Download video

ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ : Rise – Raise
Watch video
Download video

ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ : Strike – Struck – Stroke – Stuck
Watch video
Download video

ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ : Wind – Wound – Wounded
Watch video
Download video

Difference between CAN do – ABLE to do
Watch video
Download video

Useful Daily use English – Kannada Phrases for Beginners – 4
Watch video
Download video

Supposed to / Meant to / Due to / About to / Likely to / Able to / Is to + VERB
Watch video
Download video

Why there are 12 Tenses in English language
Watch video
Download video

Understanding of Tense and Verb
Watch video
Download video

Simple Present Tense ಅಂದ್ರೆ ಏನು
Watch video
Download video


Go to NEXT Page >

​< Go to PREVIOUS Page