ಗಮನಿಸಿ: 

ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ಸೆಕಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 

ನಿಮ್ಮ eBook ಓಪನ್ ಆಗುವುದು. 

ಆಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.